Ximivogue garancija kvalitete je jednostavna: VRATITE KUPLJEN PROIZVOD KAD GOD ŽELITE!!
UKRATKO:

Ako se predomislite kupljeni proizvod možete vratiti ili zamijeniti za drugi proizvod kad god želite.
Proizvod mora imati originalnu neoštećenu ambalažu.✔️

Mi vam vraćamo cjelokupan iznos za proizvode koje vratite s računom, bez vremenskog ograničenja. To se podjednako odnosi na proizvode kupljene u trgovini, kao i na one kupljene u webshopu.✔️

Ako nemate račun, dajemo vam mogućnost zamjene za drugi proizvod.✔️

Proizvod koji je oštećen, upotrebljavan ili nema ambalažu ili je ambalaža jako oštećena ne možete vratiti.⛔️
Predugovorne obavijesti
Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 • glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 • svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 • ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 • zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 • maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 • tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 • tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 • tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 • uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 • postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 • trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 • minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 • pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 • ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

 • Opće odredbe uvjeta prodaje
  Korištenjem ximivogue.hr internet-trgovine i svih pridruženih stranica i servisa smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s Uvjetima prodaje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
  
  U smislu općih uvjeta prodaje prodavatelj je Superstore d.o.o. (Sjedište tvrtke: Avenija Dubrovnik 16, 10 000 Zagreb, OIB: 43816602786, MBS: 081387777, SWIFT/BIC: ESBCHR22, ŽIRO pri ERSTE banci (IBAN): HR8324020061101047765, Osnivači/članovi društva: Goran Jukić) iz Zagreba (u daljnjem tekstu Prodavatelj), a Kupac je posjetitelj naše Internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronički formular za narudžbu i pošalje ga Prodavatelju.
  
  Svi proizvodi i usluge ponuđene u našoj Internet trgovini naručuju se putem elektroničkog formulara. Sve naručeno, pretplata ili drugi artikli naručeni putem Internet trgovine, neopozivi su.
  
  Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode koji su u trenutku isporuke dostupni na zalihama. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti dostaviti sve naručene proizvode, kontaktirat će kupca i dogovoriti produljeni rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje naručenog proizvoda. Ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.
  
  Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni te da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve zapreke pri naručivanju i kupnji putem internetske prodaje i snosi potpunu odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.
  
  Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
  
  Prodavatelj pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te ne odgovara ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranici ximivogue.hr.
  
  Prodavatelj pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te ne odgovara ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranici ximivogue.hr.
  
  Prodavatelj pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično i u potpunosti ograničavanje pristupa kao i pružanje određenih usluga Kupcima koji krše odredbe ovih Uvjeta.
  
  Korištenje usluga Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
  
  Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice ximivogue.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Kupcu ili Posjetitelju stranice u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
  
  NAPOMENA:
  
  Slike proizvoda i usluga na ximivogue.hr Internet trgovini su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod i/ili uslugu na internetskoj stranici ximivogue.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda i/ili usluga te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Prodavatelj će nastojati na web stranicama ximivogue.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

  Uvjeti prodaje
  I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji:
  
  Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, ili zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Superstore d.o.o. a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
  
  Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem ximivogue.hr-a uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. 
  
  Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.
  
  Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od Superstore d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
  
  
 •  odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ximivogue.hr-a
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik ximivogue.hr-a
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem e-maila info@ximivogue.hr
 • a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. c) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, ili kompletno popunjenoj narudžbi za proizvod bez registracije na ximivogue.hr odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. d) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. e) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. f) U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti dugoj što je primila na temelju ugovora Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Superstore d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Superstore d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@ximivogue.hr), u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na: ximivogue.hr/uvjeti-prodaje/ korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Superstore d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Superstore d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu ili dogovorno na drugi nacin ali koji ne stvara nive troškove. Povrat novca Superstore d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena na uvid i provjeru. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Link za preuzimanje OBRAZCA za jednostrani raskid ugovora. II) Uvjeti i postupak kupnje: Putem internet trgovine moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području. Narudžbe iz inozemstva primamo isključivo putem e-maila: info@ximivogue.hr te na telefon +385 99 999 9999. Korištenjem internet trgovine smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik webshopa nije pročitao Uvjete kupnje. Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@ximivogue.hr ili na telefonski broj +385 99 999 9999 kako bi provjerio da li je narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj +385 99 999 9999 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu. III) Dostava i uvjeti dostave: Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz ukupnu cijenu proizvoda. Trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 25,00 kn (uključujući PDV) bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca, a za iznos narudžbe iznad 300,00kn trošak dostave u cijelosti snosi ximivogue.hr za sve proizvode osim onih na koje se obračunava popust ili onih na kojima je drugačije navedeno u opisu proizvoda ili procesu plaćanja. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 5 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 10 radnih dana. ximivogue.hr zadržava pravo promjene roka dostave. U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike. IV) Reklamacije i prigovori: Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti ximivogue.hr-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.         Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
 • na broj telefona: +385 99 999 9999
 • na e-mail adresu: info@ximivogue.hr
 • na adresu: ximivogue.hr – Superstore d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb
 • U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. ximivogue.hr vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi ximivogue.hr. U slučajevima neopravdane reklamacije kao što je odustajanje od kupnje, predomišljanje kupca ili neki drugi razlog koji nema veze s kvalitetom usluge ili proizvoda, sve troškove dostave plaća kupac kao i bilo kakve dodatne troškove osim troška cijene samog proizvoda! V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis: Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili nakon isteka razumnog roka(90 dana) da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu. VI) Način i postupak plaćanja: Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina: a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Smartphoneservice prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku. b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Smartphoneservice prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja. c) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave. Na taj ukupni iznos pošta naplaćuje proviziju u iznosu 3.66%(minimum 9kn). d) Plaćanje u poslovnici. Prilikom preuzimanja pošiljke u poslovnici se plaća cjelokupni iznos naznačen u narudžbi bez troška dostave. VII) Online rješavanje potrošačkih sporova: Sukladno uredbi Europske unije, ximivogue.hr internet trgovina sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online. Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine. Nastavno na gore navedenu odredbu, u nastavku je elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova.

  Zaštita podataka pri kupnji
  Prodavatelj se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prodavatelj može prikupljati osobne podatke korisnika/kupca, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Prodavatelju.
  
  Prodavatelj će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelj. Prodavatelj prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe ximivogue.hr Webshop bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
  
  Prodavatelj prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Prodavatelj će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Prodavatelj od strane korisnika/kupca, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Prodavatelj će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika/kupca.
  
  Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke korisnika/kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Korisnika/Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika/Kupaca.
  
  Prodavatelj ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
  
   Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.
  

  Komunikacija Ximivogue.hr sa korisnicima
  Ukoliko se Kupac prijavi na newsletter daje Prodavatelju suglasnost da ga elektronskim putem uključi u promotivne i ostale aktivnosti.
  
  Registracijom na stranici ximivogue.hr Kupac daje Prodavatelju suglasnost da u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Kupac može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.
  
  Želimo vam ugodnu kupnju 🙂